JUDr. Dana ČervenáOKRESNÍ SOUD V SOKOLOVĚ

JUDr. Dana Červená

podpora matce únoskyni
Dalším porušením je fakt, že soud shledal postup otce za porušení povinnosti, když otec zajišťoval školní docházku, a to po dohodě s vedením školy, formou částečného individuálního vzdělávání (které je legálním způsobem plnění školní docházky dle školského zákona). Soud tak fakticky postihl otce za jednání, které je v souladu se zákonem, což je nepřípustné (srov. čl. 2 odst. 3 LZPS). Soud tak nepřiměřeně zasáhl do povinnosti a práva zajistit výchovu a vzdělání vlastního dítěte, a to dokonce v situaci, kdy totožný způsob výuky je praktikován v rámci pravomocné úpravy každý sudý pátek. Navíc, právo a povinnost zajišťovat vzdělávání je otci zachováno i při svěření dítěte do péče matky, kde jde o samostatnou komponentu rodičovské odpovědnosti, oddělenou od péče (srov. § 858 o.z.).

Zásadní vadou úvahy soudu je konstatování, že obě děti otce pocházejí z různých měst. Jde o zjevnou lež, obě děti pocházejí z téhož města, a to z Prahy, odkud byly z bydliště založeného dohodou rodičů vytrženy nezákonně svými matkami a tím byla založena celá složitost a konfliktnost obou sporů. Soud v případě nezl. Karla nadále poskytuje právní ochranu tehdejšímu nezákonnému jednání matky, umožňuje matce nadále silně těžit z protiprávního stavu, který nastolila a nad nímž má i kontrolu a možnost volby, když v Praze vlastní byt (srov. § 6 a § 8 o.z.).

Soud tím poskytl ochranu nezákonné změně bydliště matky do té míry, že nutí další dítě otce, 3letého Adama, který byl nyní svěřen do střídavé péče, aby měl díky matce Adama a matce Karla dokonce tři výchovná prostředí. Soud rovněž zcela chybně a v rozporu s čl. 3 Úmluvy o právech dítěte pomíjí zájmy nezl. Adama. Zájem dítěte je hledisko přední v jakémkoliv řízení, které se ho týká. A nezl. Adama se řízení o úpravě rodičovské odpovědnosti Karla nepochybně týká, neboť soud směřoval k přinucení otce k řešení, které by fakticky určilo i místo bydliště nezl. Adama. Soud je vázán mezinárodní smlouvou postavit zájem obou dětí jako hledisko přední. Odkazuji i na § 2 o.s.ř., kdy soudní moci je uloženo dbát, aby nedocházelo k porušování práv a právem chráněných zájmů a aby práv nebylo zneužíváno.

Další zásadní vadou rozhodnutí je způsob stanovení vykonatelnosti. Soud ji stanovil od vyhlášení usnesení, ovšem zcela pomíjí skutečnost, že vyhlášeno musí být účastníkovi osobně. Je zde zásadní rozdíl proti předběžnému opatření podle z.ř.s., které je vykonatelné vydáním (srov. § 457 z.ř.s.), což je zcela odlišný postup než vyhlášením. Pokud by bylo možné vyhlásit usnesení o předběžném opatření z okna soudní budovy, jak to opakovaně (!) činí vyřizující soudkyně, pak by i § 457 z.ř.s. obsahoval termín „vyhlášením“, nikoliv „vydáním“. Jde o zjevné zneužití práva soudem k založení povinnosti v dřívějším než zákonném okamžiku v rozporu s § 6 o.s.ř.

Více podrobných informací o celé kauze najdete na stránce:

www.kynsperk.eu
Odvolání otce proti zrušení střídavé péče

Soud nařídil předběžné opatření usnesením 13 P 13/2011-4422 ze dne 13.7. 2017, jímž upravil výrokem I. péči o nezl. Karla ve formě střídavou péčí ve vymezených časech, výrokem II. upravil předávání nezletilého Karla a výrokem III. uložil otci povinnost zajistit docházku nezl. do uvedené školy i v době, kdy bude mít nezletilého v péči.

Matka dne 8. září 2017 navrhla vydání předběžného opatření, jímž by byl nezl. svěřen do střídavé péče tak, že by byl v péči otce v sudém týdnu od pátku do neděle. Návrh matky soud zamítl.

Bez návrhu účastníků soud zrušil předběžnou úpravu ze dne 13. 7. 2017.

Otec se odvolává proti usnesení ze dne 13. 9. 2017, a to do výroku II., jímž se předběžné opatření ruší.

1) Soud odůvodnil nařízení následně zrušeného opatření těmito důvody:

a. otec má v Kynšperku byt a podmínky umožňující, aby tam mohl nezl. pobývat s otcem

b. nezl. setrvává na stanovisku, že by chtěl s otcem pobývat více

c. nezl. před prázdninami již byl ve střídavé péči otce s docházkou do školy v Kynšperku, ovšem pobývali větší část doby v penzionu

d. otec je schopen si zorganizovat svůj čas tak, aby mohl po dobu jednoho týdne pečovat o nezl. v Kynšperku

e. rodiče nejsou schopni se dohodnout na prozatímní změně výchovy, aby si nezl. mohl vyzkoušet život ve střídavé péči rodičů, a to při minimální změně jeho ostatních životních poměrů.

2) Soud odůvodnil zrušení předběžného opatření tím, že podmínka docházky nezl. do školy v Kynšperku není otcem naplněna, když otec z větší části omluvil nezl. z výuky. Z této skutečnosti soud dovodil, že již nejsou dány důvody pro zatímní úpravu poměrů, a proto předběžné opatření zrušil.

Nesprávnost spatřuje otec v následujícím:

Důvody, které soud uváděl pro nařízení předběžného opatření, nadále trvají. Tedy otec vlastní a používá byt v Kynšperku, Kája si nadále přeje s otcem být stejně jako s matkou, střídavá péče byla na jaře vyzkoušena, otec je schopen si čas zorganizovat (že pro daný okamžik zvolil v rámci své rodičovské kompetence jiné řešení, neznamená, že by nebyl schopen si čas zorganizovat jinak), rodiče nadále nejsou schopni se dohodnout o zatímní úpravě střídavou péčí.

Pokud se tedy důvody nezměnily a trvají, nelze použít postup podle § 77 o.s.ř., ale soud měl použít, pokud shledával jednání otce za porušení povinnosti uložené předběžným opatřením, nástroje upravené v § 501 a násl. z.ř.s., tedy buď poslat otci výzvu k plnění povinnosti nebo vyzvat OSPOD, aby otce vedl ke splnění povinnosti.
Střídavá péčeKájaOSPOD, Praha 3
Soudci, Spravedlnost dětem Střídavá výchova, Výživné