JUDr. Dana ČervenáOKRESNÍ SOUD V SOKOLOVĚ

JUDr. Dana Červená

podpora matce únoskyni
V případě námitky podjatosti je žádoucí poukázat i na to, jakým způsobem se podjatost promítá do rozhodování. Samotné rozhodování není důvodem námitky podjatosti, je pouze důkazem o vlivu této podjatosti na způsob vedení řízení.

Tento projev podjatosti spatřuji mimo jiné ve velmi neortodoxním pojetí vykonatelnosti předběžných opatření vydávaných vyřizující soudkyní, pokud mají ukládat povinnost otci (případně zbavovat otce práva). Konkrétně jde o usnesení ze dne 13. 9. 2017 č.j. 13 P 13 /2011-4446 a o usnesení ze dne 22. 12. 2015 č..j. 13 P 13/2011-4150. V těchto usneseních vyřizující soudkyně překroutila zákon, když stanovila vykonatelnost „VYHLÁŠENÍM“, přičemž k žádnému vyhlášení ani v jednom případě nedošlo. Pro vyhlášení předběžného opatření se vyžaduje přítomnost osoby, které se usnesení vyhlašuje, v opačném případě je předběžné opatření vykonatelné doručením straně povinné. Tento výklad vyplývá z § 76c odst. 1, který uvádí vyhlášení účastníku (nikoliv z okna soudní budovy). Navíc ve druhém případě šlo o usnesení o zrušení předběžného opatření, u něhož není speciální možnost vykonatelnosti vyhlášením vůbec upravena. Vyřizující soudkyně tak překroutila zákon, když vykonatelnosti vyhlášením účastníkovi zaměnila účelově za vykonatelnost vydáním usnesení, která je ale specifická pro tzv. rychlá předběžná opatření dle § 452 z.ř.s. O tento typ nemohlo jít, protože obě předběžná opatření byla vydána k návrhu matky, nikoliv OSPOD, navíc nebyly splněny podmínky § 924 o.z. resp. § 452 z.ř.s. V obou případech tak soudkyně určila vykonatelnost bez zákonného podkladu, čímž vždy poškodila práva dítěte a otce a poškodila zájem dítěte.

Tímto jednáním vyřizující soudkyně neprokazuji samotný fakt podjatosti, ale vliv této podjatosti na vedení řízení.

Navrhuji, aby soud rozhodl takto:

I. Soudkyně JUDr. Dana Červená je vyloučena z projednávání věci 13 P 13/2011.

Více podrobných informací o celé kauze najdete na stránce:

www.kynsperk.eu
Námitka podjatosti soudkyně Červené

Po mnohaletém sporu se matce podařilo vysoudit svěření dítěte do své péče proti vůli otce, proti vůli dítěte a proti názoru opatrovníka, aniž bylo zohledněno nezákonné jednání matky spočívající ve změně bydliště dítěte proti vůli otce. Otec poté podal návrh na změnu úpravy z důvodu změny poměrů a ustáleného názoru dítěte.

V řízení bylo na jaře nařízeno předběžné opatření, jímž byl nezl. na dobu několika měsíců svěřen do střídavé péče, následně proběhly prázdniny se srovnatelným rozsahem styku otce s dítětem, jako byl rozsah péče matky. , V červenci 2017 bylo opět nařízeno předběžné opatření k předání dítěte do střídavé péče na dobu několika podzimních měsíců. V reakci na návrh matky bylo v září zrušeno, dle mínění otce v rozporu se zákonem.

Otec nenamítá podjatost soudkyně z důvodu rozhodování ve věci, ale z důvodu poměrů k účastníku řízení prostřednictvím jeho dlouholetého právního zástupce JUDr. Jana Kollára, advokáta se sídlem Obce Ležáky 972/1, Sokolov. Vzhledem k tomu, že matka nyní dochází k soudu bez právního zástupce, může jít o cílené maskování osobního vztahu vyřizující soudkyně a právního zástupce Jana Kollára, nyní fungujícího jako právní poradce matky. Otec zjistil osobní vztah mezi vyřizující soudkyní a právním zástupcem matky dne 1. 10. 2017, tedy podává námitku podjatosti v zákonné lhůtě.

Jako důkaz slouží následující skutečnosti:

1) Vyřizující soudkyně má na Facebooku poměrně nízký počet přátel, mezi nimi jediný manželský pár s advokátem, právě právním zástupcem matky. Rovněž Jan Kollár má na Facebooku mezi přáteli nejen vyřizující soudkyni, ale i jejího manžela Petra Červeného a malého syna Petra Červeného, což dokládá nikoliv pouze profesní přátelství, ale osobní přátelství obou rodin.

2) Jan Kollár je navíc dřívějším spolužákem (ze základní školy) manžela vyřizující soudkyně Petra Červeného.

3) Je zde nápadná časová shoda oficiálního „nezastupování“ matky poté, co byla za vyřizující soudkyni ustanovena právě Dana Červená.

Důkaz: screenshoty profilů na FB
Střídavá péčeKájaOSPOD, Praha 3
Soudci, Spravedlnost dětem Střídavá výchova, Výživné